POL脥TICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecci贸 de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei org脿nica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la seg眉ent informaci贸 del tractament de les seves dades de car脿cter personal: RESPONSABLE: ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA, NIF/CIF: G07259823, ADRE脟A: CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2潞, CP: 07013 PALMA DE MALLORCA, TEL脠FON 971790026, EMAIL: AVV@SONRAPINYA. ORG. FINALITAT: En ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA ttractem la informaci贸 que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vost猫 a trav茅s de la nostra web. A m茅s de gestionar l’enviament d’informaci贸 i prospecci贸 comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informaci贸 facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relaci贸 comercial i no se sol路liciti la seva supressi贸, durant un termini de 5 anys a partir de l’煤ltima contractaci贸 i/o compra efectuada per vost猫. En qualsevol cas, les seves dades de car脿cter personal seran conservades mentre siguin 煤tils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACI脫: El tractament de les seves dades de car脿cter personal est脿 basat en l’execuci贸 d’un contracte en el qual l’interessat 茅s part o per a l’aplicaci贸 a petici贸 d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vost猫 ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de car脿cter personal amb una o diverses finalitats espec铆fiques, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei org脿nica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicaci贸 la Llei de Serveis de Societat de la Informaci贸 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjan莽ant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis est脿 basada en el consentiment que se li sol路licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisici贸 de producte i/o prestaci贸 de servei. Existeix l’obligaci贸 de facilitar les dades de car脿cter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol路licitada i gestionar l’enviament d’informaci贸 comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer ali猫 a l’Entitat, excepte obligaci贸 legal. No obstant aix貌 l’informem que tercers prove茂dors poden tenir acc茅s a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestaci贸 d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A m茅s de l’anterior, l’Entitat podr脿 realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions P煤bliques en els casos que aix铆 es requereixi d’acord amb la legislaci贸 vigent. No hi ha previsi贸 de transfer猫ncia de dades a tercers pa茂sos. No es prenen decisions d’adequaci贸, garanties, normes corporatives vinculants o situacions espec铆fiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’acc茅s a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de les dades inexactes o, en el seu cas, sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necess脿ries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumst脿ncies, els interessats poden sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seves dades, i en aquest cas 煤nicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Aix铆 mateix, i per motius relacionats amb la seva situaci贸 particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informaci贸 personal deixar脿 de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposici贸. Quan sigui t猫cnicament possible, l’interessat pot sol路licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislaci贸 vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant c貌pia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA en CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2潞, CP: 07013, PALMA DE MALLORCA o al email AVV@SONRAPINYA.ORG. Vost猫 t茅 dret a presentar una Reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control: Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 Dades (www.agpd.es). Proced猫ncia de les Dades de Car脿cter Personal: el propi interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusi贸 de les dades de car脿cter personal recaptades durant la navegaci贸 en la p脿gina web o proporcionades mitjan莽ant l’emplenament de qualsevol formulari, aix铆 com les derivades d’una possible relaci贸 comercial, en els fitxers automatitzats de dades de car脿cter personal referits en l’apartat primer. Durant el proc茅s de recollida de dades i en cada lloc de la Web en el qual se sol路licitin dades de car脿cter personal, el client ser脿 informat, ja sigui mitjan莽ant un enlla莽, ja sigui mitjan莽ant la inclusi贸 dels esments oportuns en el propi formulari, del car脿cter obligatori o no de recollida de tals dades de car脿cter personal. A tot client que decideix registrar-se en la p脿gina web de la nostra empresa li sol路licitem les dades de car脿cter personal necess脿ries per a les finalitats del servei sol路licitat, que no 茅s un altre que 茅s la prestaci贸 dels serveis i/o venda de productes oferts en la Web.

1.3. El client/usuari pot exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’acc茅s, rectificaci贸, supressi贸, limitaci贸 al tractament, portabilitat de les dades, oposici贸 i decisions individuals automatitzades, sempre que result茅s pertinent. Els drets referits en el par脿graf precedent poden exercitar-se per cada client a trav茅s d’un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol路licitar per correu electr貌nic. La sol路licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la seg眉ent adre莽a: ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA, amb domicili en CAMI DE SON RAPINYA S/N LOS ALMENDROS 2潞 07013 PALMA DE MALLORCA, BALEARES adjuntant en tots dos casos fotocopia del DNI del client.

1.4. ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA informa que, si un CLIENT vol registrar-se en la Web, se li demanaran tota una s猫rie de dades de car脿cter personal l’emplenament del qual resulta obligatori. Per tant, si no s’aporten/emplenen aquestes dades de car脿cter personal no tindr脿 lloc l’alta en la p脿gina web de ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA. Ser脿 obligaci贸 de tots els usuaris/clients garantir que la informaci贸 que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de Registre, on es recaptin dades de car脿cter personal, s’assenyalen els diferents camps l’emplenament dels quals 茅s necess脿ria per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de car脿cter personal recollides a conseq眉猫ncia de la sol路licitud, utilitzaci贸, contractaci贸 de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacci贸 o operaci贸 realitzada a trav茅s d’aquesta p脿gina web t茅 com a finalitat principal el manteniment de la relaci贸 contractual amb el titular de la p脿gina web.

1.6. Vost猫 autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de car脿cter personal poden ser utilitzades per a gestionar l’enviament de publicitat a trav茅s de mitjans tradicionals o electr貌nics. Les adreces de correu electr貌nic i les dades de car脿cter personal que vost猫 ens proporcioni a trav茅s del formulari de contacte de la p脿gina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitj脿. Resulta d’aplicaci贸 el que es disposa en els Art. 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci贸 i de comer莽 electr貌nic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’煤s i tractament de les seves dades de car脿cter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de car脿cter personal dels usuaris. No obstant aix貌, l’Empresa i/o Entitat revelar脿 a les autoritats p煤bliques competents les dades personals i qualsevol altra informaci贸 que estigui en el seu poder o sigui accessible a trav茅s dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglament脿ries aplicables al cas. Les dades de car脿cter personal poden ser conservades en els fitxers titularitat de ASSOCIACIO DE VEINS SON RAPINYA fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a trav茅s de la p脿gina web de l’empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposici贸 d’autoritats administratives o judicials.